Predpisy firmy Cremesso na ochranu osobných údajov

 1. Čo je predmetom tohto prehlásenia o ochrane údajov?
 2. Kto sme?
 3. Čo sú „osobné údaje“ a čo znamená „spracovanie“?
 4. Pre koho a na čo je určené toto prehlásenie o ochrane údajov?
 5. Aké osobné údaje spracúvame a na aké účely?
 6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
 7. Kedy zverejňujeme vaše osobné údaje do zahraničia?
 8. Realizujeme profilovanie a automatické dielčie rozhodnutia?
 9. Ako chránime vaše osobné údaje?
 10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 11. Ako spracúvame osobné údaje detí?/a>
 12. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?
 13. Na čo ešte treba pamätať?
 14. Zmeny v tomto prehlásení o ochrane údajov

 

Stav: 25. máj 2018

Čo je predmetom tohto prehlásenia o ochrane údajov?

Ochrana údajov je vecou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme zverejnili toto prehlásenie o ochrane údajov. S ohľadom na nové európske základné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) objasňuje, ktoré osobné údaje spracúvame akým spôsobom a na aké účely. Súčasťou toho je, že firmy mimo Európskej únie musia za určitých okolností dodržiavať GDPR. Vysoký stupeň ochrany GDPR chceme zabezpečiť všetkým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame, a preto sme sa rozhodli, že toto prehlásenie o ochrane údajov celkovo zameriame na GDPR. GDPR si môžete pozrieť tu.

Želáme si, aby ste boli dôkladne informovaní o spracovaní vašich osobných údajov. V tomto prehlásení o ochrane údajov vás preto informujeme o tom, ako a na aké účely zhromažďujeme, spracúvame a používame vaše osobné údaje. Je pre nás dôležité, aby ste pochopili:

 • aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a spracúvame,
 • kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje,
 • na aký účel používame vaše osobné údaje,
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje,
 • kto má prístup k vašim osobným údajom a
 • aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi.

V ďalšom texte nájdete príslušné upozornenia a vysvetlenia. V prípade otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete v časti 2.

Kto sme?

Za každé spracovanie údajov je z hľadiska ochrany údajov zodpovedná konkrétna spoločnosť. Je to vždy tá spoločnosť, ktorá určuje, či sa má uskutočňovať určité spracovanie, napr. spracovanie v rámci služby, pri používaní webu atď., na aké účely sa uskutočňuje a aké zásady sa pritom majú uplatňovať (ak tieto rozhodnutia spoločne prijímajú viaceré spoločnosti, môžu tiež spoločne niesť zodpovednosť). Za spracovanie údajov podľa tohto prehlásenia o ochrane údajov je v zásade vždy zodpovedná nasledujúca spoločnosť („my“ alebo „nás/nám/nami“):

Potten & Pannen - Stanek s.r.o.
Luhačovická 6<
821 04 Bratislava
Slovakia

T: + 421 252 632 227
M: service@pottenpannen.sk

Delica AG
Hafenstrasse 120
CH-4127 Birsfelden
Schweiz

Tel: +41 61 315 77 88
Mail: info@delica.com

Určili sme osobu poverenú ochranou údajov, ktorú môžete kontaktovať takto:

Ochrana osobných údajov Cremesso
datenschutz-cremesso@delica.com
+ 41 61 315 77 88

Okrem toho sme ustanovili nasledujúcu spoločnosť ako zástupcu v EÚ, resp. v Európskom hospodárskom priestore („EHS“; k tomu patrí napr. Lichtenštajnsko):

M-Industry Germany
Rudolf-Diesel-Strasse 24
D-64625 Bensheim
datenschutz-cremesso@delica.com

Ak máte kontakt na inú spoločnosť, napr. keď sa obraciate na zákaznícky servis, za toto spracovanie údajov je vždy zodpovedná táto spoločnosť, a to iba v prípade, že toto prehlásenie o ochrane údajov predstavuje pre príslušné spracovanie niečo iné.

Za určitých okolností poskytneme vaše osobné údaje inej spoločnosti alebo aj externým stranám, aby mohli títo príjemcovia spracúvať osobné údaje na ich vlastné účely (teda nie na náš príkaz). Môžu k nim patriť aj úrady. V takýchto prípadoch je zodpovednou osobou vždy príslušný príjemca. Informácie o týchto zodpovedných osobách nájdete v príslušnom prehlásení o ochrane údajov príjemcu, ktoré vo väčšine prípadov nájdete na jeho webe.

3. Čo sú „osobné údaje“ a čo znamená „spracovanie“?

Zákon o ochrane údajov upravuje spracovanie osobných údajov. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré možno spojiť s konkrétnou fyzickou osobou, tzn. s človekom. Môžu k nim patriť napr. nasledujúce informácie:

 • kontaktné údaje, napr. meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • ďalšie osobné údaje, napr. pohlavie, dátum narodenia a vek, rodinný stav, národnosť;
 • údaje týkajúce sa povolania, napr. povolanie, titul, funkcia, vzdelanie, minulí zamestnávatelia,
 • schopnosti a skúsenosti, oprávnenia, certifikáty a členstvá;
 • nákupné údaje, napr. údaje o nákupoch, objednávkach, nákupná história, preferované miesta a
 • časy nakupovania, košíky, preferencie a náklonnosť k určitým druhom produktov;
 • finančné údaje, napr. číslo kreditnej karty, údaje o účte, bonita, majetok a príjem;
 • zdravotné údaje, napr. údaje o fyzických a psychických obmedzeniach, ošetreniach a liečbach;
 • obrazové, zvukové a videozáznamy;
 • záznamy o vašich návštevách na weboch a vašom používaní aplikácií.

Za osobné údaje sa považujú aj informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej právnickej osoby (napr. údaje o zmluve s firmou).
Mnohé osobné údaje podliehajú zvláštnej ochrane zákonodarcu. Patria k nim „osobné údaje vyžadujúce zvláštnu ochranu“ (nazývané aj „zvláštne kategórie osobných údajov“). Patria k nim napr. údaje, z ktorých vyplýva rasa alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo ideologické presvedčenia alebo odborová príslušnosť, potom genetické údaje, biometrické údaje na jednoznačnú identifikáciu, zdravotné údaje a údaje o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii, a napokon tiež údaje o trestnoprávnych rozsudkoch a trestných činoch a prípadne údaje o opatreniach sociálnej pomoci.

Ihre Personendaten erheben wir grundsätzlich direkt von Ihnen, z.B. wenn Sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, etwa wenn Sie mit uns kommunizieren, wenn Sie eine Webseite besuchen oder ein Angebot online oder über eine App nutzen oder wenn Sie bei uns in einem Online-Shop und/oder unter Verwendung einer Kundenkarte einkaufen. Sie können aber auch indirekt erhoben werden, z.B. wenn Waren an eine andere Person geliefert werden (z.B. als Geschenk), wenn in der Kommunikation mit uns andere Personen erwähnt werden oder durch Zukauf von ergänzenden Angaben von dritten Datenquellen (z.B. aus sozialen Medien oder von Adresshändlern).

Vaše osobné údaje získavame zásadne priamo od vás, napr. keď sa správate určitým spôsobom, keď s nami komunikujete, keď navštevujete web alebo ponuku online alebo používate prostredníctvom aplikácie alebo keď u nás nakupujete v online obchode a/alebo pri použití zákazníckej karty. Môžu sa však zhromažďovať aj nepriamo, napr. keď dodávate tovar inej osobe (napr. ako darček), keď sa v komunikácii s nami uvádzajú aj iné osoby alebo zakúpením doplňujúcich údajov od tretích zdrojov dát (napr. zo sociálnych médií alebo od predajcov adries).

Bezpodmienečne nespracúvame všetky kategórie osobných údajov uvedené v tejto časti. Konkrétne údaje o nami spracúvaných osobných údajoch nájdete v časti 5 a v tabuľke v časti 14 na konci tohto prehlásenia o ochrane údajov. Podľa spracovania vás budeme ďalej informovať v samostatnom prehlásení o ochrane údajov alebo ozname, a to predovšetkým vtedy, keď treba určité spracovanie údajov dovysvetliť.

„Spracovanie“ potom znamená každé zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi. Patria sem napríklad

 • nasledovné činnosti:zhromažďovanie a uchovávanie,
 • organizácia a správa,
 • prispôsobenie a úpravy,
 • čítanie a snímanie,
 • používanie a využívanie,
 • poskytovanie a zverejňovanie,
 • spájanie,
 • obmedzovanie,
 • odstraňovanie a likvidovanie.

4. Pre koho a na čo je určené toto prehlásenie o ochrane údajov?

Toto prehlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na naše spracovanie osobných údajov vo všetkých našich obchodných oblastiach. Vzťahuje sa na spracovanie už zhromaždených, ale aj budúcich osobných údajov. Pre niektoré služby môžu navyše platiť dodatočné pravidlá ochrany údajov.

Naše spracovanie údajov sa môže týkať predovšetkým nasledujúcich osôb (tzv. „dotknuté osoby“):

 • osoby, ktoré nám napíšu alebo nás kontaktujú iným spôsobom;
 • návštevníci našich priestorov;
 • zákazníci online obchodov;
 • používatelia online ponúk a aplikácií;
 • osoby, ktoré od nás vyžadujú služby alebo ktoré prichádzajú do styku so službami od nás;
 • návštevníci nášho webu;
 • príjemcovia informácií a marketingovej komunikácie;
 • účastníci súťaží, výherných hier a zákazníckych akcií;
 • účastníci prieskumov trhu a mienkotvorných prieskumov;
 • kontaktné osoby našich dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov, ako aj
 • uchádzači o pracovné miesto.

Ďalšie údaje o spracovaní údajov v súvislosti s jednotlivými ponukami nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach, podmienkach účasti a podobných ustanoveniach.

5. Aké osobné údaje spracúvame a na aké účely?

V závislosti od podnetu a účelu spracúvame veľmi rozdielne osobné údaje. Podrobnejšie údaje nájdete v tejto časti a v tabuľke v časti 14 na konci tohto prehlásenia o ochrane údajov a často aj vo všeobecných obchodných podmienkach, podmienkach účasti a doplňujúcich prehláseniach o ochrane údajov. Ďalej spracúvame osobné údaje (podľa okolností aj osobné údaje vyžadujúce zvláštnu ochranu) v nasledujúcich situáciách na nasledujúce účely:

 • Komunikácia: Osobné údaje spracúvame, keď kontaktujete vy nás alebo my vás, napr. keď kontaktujete zákaznícky servis a keď nám napíšete alebo nám zavoláte. Pritom si väčšinou vystačíme s údajmi, ako sú meno a kontaktné údaje a obsah a čas príslušných oznamov. Tieto údaje používame, aby sme vám mohli poskytovať informácie alebo oznamy, spracovať vašu žiadosť a komunikovať s vami a na účely zaistenia kvality a školenia.
 • Návšteva webov: Keď navštevujete naše weby, osobné údaje spracúvame v závislosti od ponuky a funkcií. Sem patria technické údaje, napr. údaje o čase prístupu na našom webe, trvaní návštevy, otváraných stránkach a údajoch o použitom zariadení (napr. tablet, PC alebo smartfón: „koncové zariadenie“). Tieto údaje používame na poskytovanie webu, z dôvodov IT bezpečnosti a na zlepšenie prívetivosti webu pre používateľov. Navyše používame aj „súbory cookie“. Ide o súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení, keď navštívite náš web. Súbory cookie sú v mnohých prípadoch potrebné na správne fungovanie webu a po návšteve sa automaticky odstránia. Ďalšie súbory cookie slúžia na prispôsobenie ponuky a ukladajú sa na určitý čas (napr. dva roky). Ďalej používame analytické služby, ako napr. Google Analytics. Pritom sa zhromažďujú podrobné údaje o správaní na príslušnom webe. Okrem toho môžeme začleniť funkcie poskytovateľov, ako napr. Facebook, ktoré môžu mať za následok, že príslušný poskytovateľ o vás získa údaje. Vo väčšine týchto prípadov samozrejme nepoznáme mená návštevníkov webov.
 • Informácie a priamy marketing: Osobné údaje spracúvame na zasielanie informačných a reklamných oznamov. Keď sa napríklad prihlásite na odber newslettera, vaše kontaktné údaje a v prípade e-mailov aj údaje o vašom používaní oznamov (napr. či ste e-mail otvorili a stiahli si v ňom vložené obrázky) spracúvame, aby sme vás lepšie spoznali, zacielili na vás naše ponuky presnejšie a aby sme vám mohli poskytovať všeobecne lepšie služby. Spracovanie údajov o používaní môžete zablokovať vo svojom e-mailovom programe, ak s takýmto spracovaním nesúhlasíte.
 • Súťaže, výherné hry a podobné podujatia: Občas organizujeme súťaže, výherné hry a podobné podujatia. Pritom spracúvame vaše kontaktné údaje a údaje o vašej účasti na usporiadanie súťaží a výherných hier, príp. na komunikáciu s vami v tejto súvislosti a na reklamné účely. Ďalšie súvisiace informácie nájdete vždy v príslušných podmienkach účasti.
 • Zákaznícke akcie: Osobné údaje spracúvame aj pri realizovaní akcií pre zákazníkov (napr. reklamné podujatia, sponzorské akcie, kultúrne a športové podujatia). Patria sem meno a poštová, resp. e-mailová adresa účastníkov, príp. záujemcov a podľa okolností ďalšie údaje, napr. dátum vášho narodenia alebo vaše telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na realizáciu zákazníckych akcií, ale aj na to, aby sme vás priamo kontaktovali a spoznali vás lepšie. Ďalšie súvisiace informácie nájdete vždy v príslušných podmienkach účasti.
 • Obchodní partneri: Spolupracujeme s rôznymi firmami a obchodnými partnermi, napr. s dodávateľmi, obchodnými odberateľmi tovarov a služieb, s kooperačnými partnermi a s poskytovateľmi (napr. poskytovatelia IT služieb). Na začatie konania o zmluve a realizáciu zmluvy, na plánovanie, na účely vedenia účtovníctva a ďalšie účely súvisiace so zmluvou vždy spracúvame aj osobné údaje o kontaktných osobách v týchto firmách, napr. meno, funkciu, titul a komunikáciu s nami. Podľa oblasti činnosti sme tiež povinní podrobnejšie preveriť príslušnú firmu a jej zamestnancov, napr. vykonaním bezpečnostnej previerky. V takom prípade zhromažďujeme a spracúvame ďalšie údaje. Osobné údaje môžeme spracúvať aj na zlepšenie našej orientácie na zákazníka, spokojnosti zákazníkov a spojenia so zákazníkmi (Customer/ Sup-plier Relationship Management).
 • Administrácia: Osobné údaje spracúvame pre vlastnú a skupinovo internú administráciu. Osobné údaje môžeme spracúvať napr. v rámci správy účtovania, správy adries atď. Osobné údaje spracúvame aj na účtovnícke a archivačné účely a všeobecne na kontrolu a zlepšovanie interných procesov.
 • Transakcie spoločnosti: Osobné údaje môžeme spracúvať aj na prípravu a realizáciu akvizícií a predajov firiem a nákupov alebo predajov aktív. Predmet a rozsah zhromažďovaných alebo sprostredkúvaných údajov pritom závisia od štádia a predmetu transakcie.
 • Žiadosti o pracovné miesto: Osobné údaje spracúvame aj v prípade, že sa u nás uchádzate o prácu. Na to obvykle potrebujeme bežné a v inzeráte k danému miestu uvedené informácie a podklady.
 • Dodržiavanie zákonných požiadaviek: Osobné údaje spracúvame, aby sme dodržali právne normy. Sem patria napr. prijímanie a spracovanie sťažností a iných oznamov, interných šetrení alebo zverejnenie podkladov úradu, keď na to máme dobrý dôvod alebo sme k tomu právne zaviazaní.
 • Právna ochrana: Osobné údaje spracúvame za rôznych okolností, aby sme chránili naše práva, napr. aby sme presadzovali nároky súdne, prejudiciálne alebo mimosúdne a na úradoch v tuzemsku a zahraničí alebo aby sme sa obhajovali pri vznesení nárokov. Môžeme si napr. nechať vysvetliť vyhliadky na proces alebo podať na úrade podklady. Pritom spracúvame vaše osobné údaje alebo ich poskytujeme tretím stranám v tuzemsku a zahraničí, pokiaľ je to nevyhnutné a prípustné.

Tabuľka v časti 14 na konci tohto prehlásenia o ochrane údajov približuje, aké typy osobných údajov o vás zhromažďujeme a spracúvame, ako sa používajú, na aké účely a na akom právnom základe a či máte povinnosť oznamovať nám osobné údaje.

6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Naši zamestnanci majú prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ je to potrebné na uvedené účely a pre činnosť príslušných zamestnancov. Pritom konajú podľa našich pokynov a pri práci s vašimi osobnými údajmi sú zaviazaní zachovávať diskrétnosť a mlčanlivosť.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, ak chceme využiť ich služby („zákazkový spracovateľ údajov“). Jedná sa pritom predovšetkým o služby v nasledujúcich oblastiach:

 • služby v oblasti podnikovej správy (napr. účtovníctvo alebo správa aktív);
 • poradenské služby, napr. služby daňových poradcov, advokátov, podnikových poradcov, poradcov v oblasti získavania a sprostredkovania personálu;
 • IT služby, napr. služby v oblastiach ukladania dát (hosting), cloudové služby, zasielanie e mailových newsletterov, analýza a dolovanie dát atď.

Výberom zákazkových spracovateľov údajov a vhodnými zmluvnými dohodami zabezpečujeme, aby bola zabezpečená ochrana údajov počas celého procesu spracovania vašich osobných údajov, aj keď vaše osobné údaje spracúvajú tretie osoby. Naši zákazkoví spracovatelia údajov majú povinnosť spracúvať osobné údaje výlučne na náš príkaz a podľa našich pokynov.

Ďalej je možné, že osobné údaje poskytneme ďalším spoločnostiam (aj) na ich vlastné účely. V týchto prípadoch je príjemca dát z hľadiska právnej ochrany údajov vlastnou zodpovednou osobou. To sa týka napr. nasledujúcich prípadov:

 • Keď preverujeme alebo realizujeme transakcie, ako napr. zlúčenia firiem alebo získavanie či predaj jednotlivých súčastí firmy alebo jej aktív, musíme v tejto súvislosti sprostredkovať osobné údaje druhej firme. V týchto prípadoch vám to vždy oznámime čo najskôr a pokúsime sa spracovať čo najmenej osobných údajov.
 • Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, ak nám to ukladá zákon. Okrem toho si vyhradzujeme právo na spracovanie vašich osobných údajov s cieľom vyhovieť súdnemu opatreniu alebo uplatniť si, príp. sa brániť právnym nárokom, alebo ak to z iných právnych dôvodov považujeme za nevyhnutné.
 • Vaše osobné údaje môžeme poskytovať minulým zamestnávateľom, ak sa u nás uchádzate o prácu (referencie) alebo budúcim zamestnávateľom, ak sa uchádzate o nové miesto. Neurobíme to však bez vašej výzvy, príp. vášho súhlasu.
 • Keď iným firmám (napr. inkasným spoločnostiam) odovzdávame pohľadávky voči vám.

7. Kedy zverejňujeme vaše osobné údaje do zahraničia?

Príjemcovia vašich osobných údajov (porovnaj časť 6) sa môžu práve nachádzať aj v zahraničí, aj mimo EÚ, resp. EHS. V príslušných krajinách nemusia platiť zákony, ktoré vaše osobné údaje chránia v rovnakom rozsahu ako vo Švajčiarsku alebo v EÚ, príp. EHS. Ak by sme vaše osobné údaje sprostredkovali do takéhoto štátu, sme povinní zabezpečiť v primeranej miere ochranu vašich osobných údajov (článok 46 a 47 GDPR). Jedným z prostriedkov na dosiahnutie takejto ochrany je uzavrieť zmluvy o sprostredkovaní údajov s príjemcami vašich osobných údajov v tretích štátoch, ktoré zaručujú požadovanú ochranu údajov. Patria sem zmluvy, ktoré boli schválené, vydané alebo uznané Európskou komisiou a švajčiarskym poverencom pre ochranu údajov a zmocnencom verejnosti. Sú to takzvané štandardné zmluvné klauzuly (právnym podkladom je článok 46, odsek 2 GDPR). Takisto je povolené sprostredkovanie pre príjemcov, ktorí podliehajú programu US Privacy Shield. Kontaktujte nás, ak chcete získať kópiu našich zmlúv o sprostredkovaní údajov (porovnaj s časťou 2). Ukážku obvykle používaných zmlúv nájdete tu – hier. Vo výnimočných prípadoch je povolené sprostredkovanie v krajinách bez primeranej ochrany aj v iných prípadoch, napr. ak je podložené výslovným súhlasom (článok 49, odsek 1, písmeno a GDPR), na plnenie zmluvy s dotknutou osobou alebo na spracovanie vášho návrhu na uzavretie zmluvy (písmeno b), na uzavretie alebo plnenie zmluvy s niekým iným v záujme dotknutej osoby (písmeno c), na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov (písmeno e).

8. Realizujeme profilovanie a automatické dielčie rozhodnutia?

„Profilovanie“ alebo „Profiling“ označuje postup, pri ktorom sa automatizovane spracúvajú osobné údaje na vyhodnotenie, analyzovanie alebo predvídanie osobných aspektov, napr. osobných záľub, záujmov, správania alebo miesta pobytu. Profilovanie vykonávame často, napr. pri analýze nákupného správania atď.

Výraz „Automatizované jednotlivé rozhodnutie“ označuje rozhodnutia, ktoré prebiehajú automatizovane, tzn. bez relevantného ľudského vplyvu a ktoré majú pre vás nepriaznivé právne účinky alebo iné, podobne negatívne účinky. Budeme vás zvlášť informovať, ak v jednotlivých prípadoch uplatníme automatizované jednotlivé rozhodnutia a ak nám to ukladá zákon.

9. Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia technickej povahy (napr. šifrovanie, pseudonymizácia, protokolovanie, obmedzenie prístupu, zálohovanie dát atď.) a organizačnej povahy (napr. pokyny pre našich zamestnancov, dohody o zachovaní v tajnosti, previerky atď.), aby sme uchovávali vaše osobné údaje v bezpečí, aby sme vás chránili pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a aby sme minimalizovali riziko straty, neúmyselnej zmeny, nechceného zverejnenia alebo neoprávneného prístupu. Bezpečnostné riziká sa však vo všeobecnosti nedajú vylúčiť úplne. Určitým zvyškovým rizikám sa väčšinou nedá vyhnúť.

10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ukladáme vo forme vhodnej pre osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na konkrétny účel, pre ktorý sme ich získali. V prípade zmlúv je to spravidla minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje ďalej ukladáme, ak máme oprávnený záujem o ich uloženie. Potom to môže byť predovšetkým prípad, keď osobné údaje potrebujeme na presadzovanie alebo obhajobu pred nárokmi, na archivačné účely, na zabezpečenie IT bezpečnosti alebo keď plynú premlčacie lehoty zmluvných a mimozmluvných nárokov. Často sa napríklad vyskytuje premlčacia lehota desiatich rokov používania, v mnohých prípadoch aj päť rokov alebo jeden rok. Vaše osobné údaje navyše ukladáme, pokiaľ podliehajú zákonnej povinnosti uschovania. Na niektoré údaje sa napr. vzťahuje desaťročná lehota uschovania. Na iné údaje sa vzťahujú vždy krátke lehoty uschovania, napr. pri záznamoch z videokamier alebo záznamoch niektorých procesov na internete (údaje protokolov). V niektorých prípadoch vás navyše požiadame o súhlas, keď chceme osobné údaje ukladať na dlhšie obdobie (napr. pri žiadostiach o pracovné miesta, ktoré chceme uchovávať voľne). Po vypršaní uvedených lehôt vymažeme alebo anonymizujeme vaše osobné údaje.

11. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

Kedykoľvek môžete odmietnuť spracovanie údajov a vo väčšine prípadov môžete slobodne odvolať súhlasy na spracovanie údajov. Právo na nesúhlas máte hlavne pri spracovaní údajov v súvislosti s priamou reklamou (napr. pri reklamných e-mailoch).

Okrem toho máte nasledujúce práva:

Právo na informácie
Máte právo na získanie transparentných, jasne zrozumiteľných a podrobných informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké práva vám prináležia v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Prostredníctvom tohto prehlásenia o ochrane údajov tento záväzok spĺňame. Ak chcete získať ďalšie údaje, môžete nás bez problémov kontaktovať (porovnaj s časťou 2).

Právo na informovanie
Máte právo kedykoľvek bezplatne požiadať o nahliadnutie do vašich osobných údajov uložených u nás, keď ich spracúvame. Máte tak možnosť skontrolovať, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, a či tieto údaje používame v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov.
V ojedinelých prípadoch môže byť právo na informovanie obmedzené alebo vylúčené, a to najmä v týchto prípadoch:

 • keď máme pochybnosti o vašej totožnosti a neviete sa identifikovať;
 • na ochranu iných osôb (napr. na dodržanie povinnosti mlčanlivosti alebo práv na ochranu údajov tretích strán);
 • pri nadmernom plnení práva na informovanie (v tomto prípade môžeme prípadne požadovať náhradu za informácie); alebo
 • ak by informácie v celom rozsahu generovali nepomerné náklady.

Právo na opravu

Máte právo nechať si opraviť chybné alebo neúplné osobné údaje a dostať upozornenie o ich oprave. V takom prípade informujeme príjemcov dotknutých údajov o uskutočnených úpravách, pokiaľ je to možné a nie sú s tým spojené nepomerné náklady.


Právo na odstránenie

Máte právo na odstránenie svojich osobných údajov. O odstránenie svojich osobných údajov môžete požiadať, keď:

 • už osobné údaje nie sú potrebné na sledované účely,
 • s účinnosťou odvoláte svoj súhlas alebo ste s účinnosťou vzniesli námietku proti spracovaniu,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

V takom prípade informujeme príjemcov dotknutých údajov o odstránení, pokiaľ je to možné a nie sú s tým spojené nepomerné náklady.

V ojedinelých prípadoch môže byť právo na odstránenie vylúčené, hlavne keď sa vyžaduje spracovanie:

 • na vykonanie prejavenia slobodného názoru,
 • na splnenie zákonnej úlohy alebo ak je vo verejnom záujme,
 • na zabezpečenie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých predpokladov máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môže to napríklad znamenať, že osobné údaje sa (dočasne) nebudú ďalej spracúvať alebo zverejnené osobné údaje budú (dočasne) odstránené z webu. V takom prípade informujeme príjemcov dotknutých údajov o uskutočnených úpravách, pokiaľ je to možné a nie sú s tým spojené nepomerné náklady.

Právo na prenos údajov

Máte právo bezplatne získať v čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, pokiaľ:

 • sa konkrétne spracovanie údajov zakladá na vašom súhlase alebo je potrebné na plnenie zmluvy a
 • spracovanie prebieha pomocou automatizovaných postupov.

Podľa konkrétneho prípadu môžu byť vaše osobné údaje prenesené vám alebo aj priamo poskytovateľovi tretej strany.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo na podanie sťažnosti kompetentnému dozornému úradu, ak nesúhlasíte s druhom a spôsobom spracovania vašich osobných údajov.

Právo na odvolanie

V zásade máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Činnosti spracovania uskutočnené v minulosti na základe vášho súhlasu však po vašom odvolaní nestrácajú právoplatnosť.

12. Na čo ešte treba pamätať?

GDPR vyžaduje, aby bol pri spracovaní údajov vždy uvedený uplatniteľný právny základ. Spracovanie osobných údajov je povolené predovšetkým vtedy, keď

 • je nevyhnutné na plnenie zmluvy dotknutej osoby alebo na prijatie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť (napr. pri kontrole vášho návrhu na uzavretie zmluvy) (právnym základom je článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR);
 • je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, pokiaľ neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (právnym základom je článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR). K oprávneným záujmom patria naše vlastné záujmy a záujmy tretích strán. Sú veľmi rôznorodé a zahŕňajú napr. záujmy v súvislosti s dodávaním produktov a služieb tretím osobám (napr. obdarované osoby); záujem o kvalitnú starostlivosť o zákazníkov, udržiavanie kontaktu a ostatnú komunikáciu so zákazníkmi aj nad rámec zmluvy; o reklamné a marketingové aktivity; o to, aby sa naši zákazníci a iné osoby lepšie spoznali; o zlepšovanie našich produktov a služieb a vývoj nových produktov a služieb; o skupinovo internú správu a skupinovo interný styk, ktorý je nevyhnutnosťou pri koncerne, v ktorom je spolupráca založená na deľbe úloh; o boj proti podvodom, napr. pri online obchodoch a o zamedzovanie deliktom a ich prešetrovanie; o ochranu zákazníkov, zamestnancov a iných osôb a dát, tajomstiev a aktív; o zabezpečenie IT bezpečnosti, najmä v súvislosti s používaním webov, aplikácií a inej IT infraštruktúry; o zabezpečenie a organizáciu obchodnej činnosti vrátane prevádzky a ďalšieho vývoja webov a iných systémov; o riadenie a rozvoj spoločnosti; o predaj alebo kúpu firiem, súčastí firiem a iných aktív; o presadzovanie alebo obhajobu právnych nárokov; a o dodržiavanie švajčiarskeho práva a interných predpisov;
 • sa zakladá na platnom súhlase, ktorý nebol odvolaný (právny základ predstavuje článok 4 č. 11, článok 7 a 8 GDPR);
 • je nevyhnutné na dodržanie právnych predpisov (právnym základom je článok 6, odsek 1, písmeno c GDPR).

Spracovanie osobných údajov, ktoré vyžadujú zvláštnu ochranu (porovnaj s časťou 3), je obmedzené výraznejšie. Okrem iného je povolené

 • pri platnom a výslovnom súhlase, ktorý nebol odvolaný (právnym základom je článok 9, odsek 2, písmeno a GDPR);
 • keď sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zjavne zverejnila (právnym základom je článok 9, odsek 2, písmeno e GDPR);
 • keď je nevyhnutné na ochranu práv (právnym základom je článok 9, odsek 2, písmeno f GDPR);
 • keď je nevyhnutné na dodržiavanie určitých právnych predpisov (právnym základom je článok 9, odsek 2, písmeno a GDPR).

Sprostredkovanie údajov do zahraničia je povolené iba za určitých predpokladov. Súvisiace informácie nájdete v časti 7.

V tabuľke v časti 14 na konci tohto prehlásenia o ochrane údajov nájdete ďalšie informácie o tom, na akých právnych základoch je typicky založené príslušné spracovanie údajov. Na základe komplexnosti mnohých spracovaní údajov však nie je vylúčené, že v jednotlivých prípadoch sa podľa okolností uplatňujú aj iné právne základy.

GDPR ďalej vyžaduje, aby ste boli informovaní o tom, či vám zo zákona alebo zmluvne vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje, alebo či sa to vyžaduje na uzavretie zmluvy, a aké následky by malo neposkytnutie týchto údajov. Vo väčšine prípadov nám nie ste povinní zverejniť osobné údaje. Platí to len v prípade, že ste s nami v zmluvnom vzťahu, ktorý takúto povinnosť odôvodňuje. Zhromažďujeme a spracúvame však iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na začatie a realizáciu zmluvného vzťahu a na plnenie s ním spojených povinností, alebo ktoré nám ukladá zákon. V opačnom prípade nemôžeme uzavrieť príslušnú zmluvu ani v nej pokračovať. Spracovanie určitých údajov je nevyhnutné aj pri používaní webov. V tomto prípade môžete zakázať súbory cookie (ďalšie informácie k tomu nájdete v tomto prehlásení o ochrane údajov). Protokolovaniu určitých, väčšinou však nie osobných údajov, ako je napr. vaša IP adresa, však nemožno zabrániť z technických dôvodov.


Za určitých okolností chcete alebo nám musíte sprostredkovať osobné údaje tretích strán. Upozorníme vás, že v takom prípade máte povinnosť informovať dotyčné osoby o tomto sprostredkovaní údajov a o existujúcom prehlásení o ochrane údajov a zabezpečiť správnosť príslušných osobných údajov.

13. Zmeny v tomto prehlásení o ochrane údajov

Toto prehlásenie o ochrane údajov sa môže priebežne meniť, najmä keď zmeníme naše spracovanie údajov alebo keď vstúpia do platnosti nové právne predpisy. V prípade zásadných zmien aktívne informujeme o týchto zmenách osoby, ktoré majú u nás registrované kontaktné údaje, pokiaľ je to možné uskutočniť bez neprimeraných nákladov. Pri spracovaní údajov sa však vo všeobecnosti vždy uplatňuje prehlásenie o ochrane údajov v znení, ktoré je aktuálne na začiatku príslušného spracovania.

14. Dôvod zhromažďovania údajov; rozsah, účel a povinnosť poskytnutia; právny základ spracovania

14.1 Komunikácia
14.2 Návšteva nášho webu
14.3 Informácie a priamy marketing
14.4 Účasť na súťažiach, výherných hrách a podobných podujatiach
14.5 Účasť na akciách pre zákazníkov
14.6 Kontakt s našou spoločnosťou ako obchodným partnerom
14.7 Správa
14.8 Firemné transakcie
14.9 Žiadosti o prijatie do zamestnania
14.10 Dodržiavanie zákonných požiadaviek
14.11 Voľba rozhodného práva

V tejto tabuľke nájdete podrobné údaje k jednotlivým účelom spracovania, osobným údajom spracúvaným na tieto účely, uplatniteľnému právnemu základu a prípadnej povinnosti oznámiť nám príslušné osobné údaje. Nezabúdajte pritom na to, že konečný výpočet je v mnohých prípadoch nemožný.

14.1 Dôvod zhromažďovania údajov: Kommunikation

Spracúvané osobné údaje

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, keď ste s nami v kontakte písomnou, elektronickou alebo telefonickou formou alebo keď s vami my nadviažeme kontakt, napr. keď kontaktujete zákaznícky servis a keď nám napíšete e-mailom alebo poštou alebo nám zavoláte, ale napr. aj vtedy, keď nám na našom webe zanecháte komentár. Pritom spracúvame údaje na kontaktovanie a komunikáciu, kam zaraďujeme predovšetkým nasledujúce osobné údaje:

 • meno;
 • podľa druhu komunikácie kontaktné údaje, ako napr. poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo;
 • príp. údaje o tretích osobách, ktoré sú spomenuté v komunikácii;
 • obsah a čas komunikácie.

Presný rozsah osobných údajov pritom veľmi závisí od obsahu komunikácie. Keď nám poskytnete aj osobné údaje vyžadujúce zvláštnu ochranu, spracujeme aj tieto. Telefonické hovory s nami sa podľa potreby zaznamenávajú, o čom vás budeme vopred informovať.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Osobné údaje v tejto súvislosti spracúvame hlavne na nasledujúce účely:

 • komunikáciu s vami,
 • zákaznícky servis a starostlivosť,
 • zaistenie kvality a školenie,
 • všetky ostatné účely spracovania, pokiaľ je na to potrebná komunikácia (napr. realizácia zmluvy).

Pritom nemáte povinnosť poskytnúť nám určité údaje. Často vám však môžeme odpovedať, spracovať vašu žiadosť a komunikovať s vami iba v prípade, že spracúvame určité minimálne údaje. Ak nechcete, aby sme uskutočňovali telefonické hovory, telefonický hovor môžete kedykoľvek prerušiť a komunikovať s naším zákazníckym servisom iným spôsobom (napr. e-mailom).

Právny základ

Keď komunikácia prebieha na váš podnet, chápeme to ako súhlas na spracovanie vašich osobných údajov (článok 6, odsek 1, písmeno a a príp. článok 9, odsek 2, písmeno a GDPR). Spracovanie zákazníckym servisom a komunikácia sú navyše v mnohých prípadoch v našom oprávnenom záujme (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR), pretože vďaka tomu môžeme komunikovať so zákazníkmi a inými osobami, zlepšovať kvalitu našich služieb, vyvarovať sa chýb v našich procesoch a dosiahnuť vyššiu spokojnosť zákazníkov.

14.2 Dôvod zhromažďovania údajov: Návšteva nášho webu

Spracúvané osobné údaje

Technické údaje: Pri každej návšteve našich webov sa z technických dôvodov automaticky získavajú určité údaje, ktoré sa ukladajú do súborov protokolov, tzv. logovacích súborov. Pritom ide napr. o nasledujúce údaje:

 • IP adresa a údaje špecifické pre zariadenie, napr. MAC adresa a operačný systém zariadenia;
 • poskytovateľ internetových služieb používateľa;
 • zobrazovaný obsah a dátum a čas návštevy webu.

Súbory cookie: V závislosti od funkcie ukladáme súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré váš prehliadač vytvára automaticky a ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia (tablet, PC, smartfón atď.), keď navštívite náš web. Používame relačné súbory cookie, v ktorých sa ukladá jednoznačné identifikačné číslo, tzv. Session-ID, a údaj o pôvode a dobe uloženia súborov cookie. Tieto súbory cookie sa po návšteve nášho webu vždy zase odstránia. Takéto súbory cookie používame napr. na uloženie košíka. Ďalej používame trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú uložené aj po ukončení príslušnej relácie prehliadača. Takéto súbory cookie slúžia na opätovné rozpoznanie návštevníka pri neskoršej návšteve.
Mnohé súbory cookie pochádzajú aj od tretích firiem. Potom ide o prípad, keď na našom webe používame funkcie, ktoré poskytujú tretie strany. To sa týka vyhodnocovacích služieb, ktoré takisto pracujú so súbormi cookie. Informácie o tom nájdete v tejto tabuľke v časti „Návšteva nášho webu (vyhodnotenia)“.
Technické údaje a súbory cookie často neobsahujú žiadne osobné údaje. Takto získané informácie často nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe.

Vyhodnotenia správania používateľov: Na našom webe používame analytickú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. v Spojených štátoch amerických. Služba Google Analytics využíva súbory cookie umožňujúce analýzu používania webových stránok. Takto sa zhromažďujú informácie o vašom správaní na našom webe a o zariadení, ktoré sa na to používa (tablet, PC, smartfón atď.). Ide pritom o nasledujúce údaje o používaní:

 • typ a verzia prehliadača;
 • adresa (URL) webovej stránky, z ktorej ste prišli na náš web;
 • názov vášho poskytovateľa;
 • IP adresa koncového zariadenia;
 • dátum a čas prístupu na náš web;
 • navštívené stránky a trvanie návštev.

Tieto informácie sú uložené na serveri Google v Spojených štátoch amerických. Vaša IP adresa bude v rámci EÚ alebo EHP skrátená, pokiaľ ste vybrali funkciu anonymizácie IP adresy. Celá IP adresa sa bude prenášať do USA len vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google je viazaná v USA programom. Služba Google Analytics umožňuje tiež priraďovať údaje, relácie a interakcie medzi viacerými zariadeniami pseudonymizovanému ID používateľa a analyzovať tak aktivity menovite neuvedeného používateľa vo všetkých zariadeniach. Viac informácií nájdete v časti (Podmienky používania https://www.google.com/analytics/terms/sk.html) alebo (Zásady ochrany osobných údajov https://policies.google.com/?hl=sk) od spoločnosti Google.

Používame aj podobné služby iných poskytovateľov. Poskytovatelia pritom často nedostávajú žiadne osobné údaje, ale môžu zaznamenávať používanie príslušnej webovej stránky používateľom, napr. pomocou súborov cookie a iných technológií. Tieto záznamy môžu byť prepojené s podobnými informáciami z iných webov. Správanie konkrétneho používateľa sa môže zaznamenávať na viacerých weboch a na viacerých zariadeniach. Príslušný poskytovateľ môže tieto údaje použiť aj na vlastné účely, napr. na individuálne prispôsobenú reklamu na vlastnom webe a na iných weboch, na ktorých zobrazuje reklamu. Pokiaľ je používateľ registrovaný u poskytovateľa, poskytovateľ môže priraďovať údaje o používaní tejto osobe. Spravidla si na to vyžiada súhlas dotknutej osoby a umožní jej zrušiť tento súhlas podľa jeho pokynov. Spracovávanie takýchto osobných údajov poskytovateľ uskutočňuje na svoju zodpovednosť a podľa vlastných zásad ochrany osobných údajov.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti spracúvame na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie webu: Zaznamenávanie určitých logovacích súborov a súborov cookie je z technických dôvodov nevyhnutne spojené s poskytovaním webu a jeho funkcií. Ďalšie súbory cookie nám pomáhajú poskytovať a zabezpečiť rôzne funkcie a ponuky na našom webe.
 • Prispôsobenie webu: Mnohé súbory cookie slúžia na prispôsobenie našich online ponúk vašim potrebám (napr. uložením vašej voľby jazyka).
 • Správa webu: Ukladanie a spracovanie logovacích súborov a súborov cookie nám pomáha pri údržbe a riešení chýb, pri zabezpečovaní bezpečnosti nášho webu a pri boji s podvodmi.
 • Súbory cookie tretích strán umožňujú príslušným firmám, aby nám poskytovali služby alebo vás oslovovali reklamou, ktorá by vás mohla skutočne zaujímať.

Zhromažďovanie uvedených údajov nie je záväzné, v mnohých prípadoch je však nevyhnutné na používanie webu a fungovanie niektorých funkcií. Svoje koncové zariadenie však môžete nastaviť tak, aby sa pred vytvorením nového súboru cookie vždy zobrazilo upozornenie. Súbory cookie tým môžete tiež odstraňovať. Súbory cookie môžete okrem toho mazať zo svojho koncového zariadenia. Máte tiež možnosť zabrániť zaznamenávaniu údajov (vrát. vašej IP adresy) vygenerovaných súborom cookie a spracovaniu týchto údajov. Na to je potrebné si stiahnuť a nainštalovať príslušný doplnok prehliadača. Odmietnutie resp. zakázanie súborov cookie však môže mať za následok to, že nemusia byť dostupné všetky funkcie webu.

Tieto informácie sa využívajú predovšetkým na lepšie pochopenie používania nášho webu a na vylepšovanie jeho obsahu, funkčnosti a možnosti jeho nájdenia. Takto môžeme napríklad zistiť, z ktorých stránok prichádza najviac návštevníkov, ktoré stránky sú najčastejšie navštevované a na ktorej stránke nás opúšťa najviac návštevníkov.

Tieto osobné informácie môžeme vyhodnotiť a priradiť aj k iným osobným informáciám, ako sú anonymizované štatistické údaje a iné osobné informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na účely zistenia informácií o vašich preferenciách a náklonnosti voči konkrétnym produktom alebo službám.

Používaniu služby Google Analytics môžete zabrániť nainštalovaním doplnku do vášho prehliadača, tzv. [doplnok prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. [Môžete nastaviť aj tzv. súbor cookie explicitného nesúhlasu kliknutím na tlačidlo: javascript: gaOptout (). Súbor cookie explicitného nesúhlasu zabraňuje budúcemu sledovaniu. Platí však iba pre príslušný prehliadač. Aby ste zabránili sledovaniu rôznych koncových zariadení, musíte postup explicitného nesúhlasu vykonať pri všetkých použitých koncových zariadeniach a prehliadačoch. Ak súbory cookie v prehliadači odstránite, odstráni sa aj súbor cookie explicitného nesúhlasu.

Máte tiež možnosť odvolať aj všetky prípadné súhlasy udelené poskytovateľom (informácie k tomu nájdete v ľavom stĺpci) alebo zamietnuť ich spracovanie Googlom: https://adssettings.google.com.

Právny základ

Spracovanie logovacích súborov a súborov cookie na uvedené účely je v našom oprávnenom záujme (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR). Mnohé súbory cookie sú napr. potrebné na ukladanie individuálnych nastavení alebo poskytovanie funkcie košíkov. Táto individualizácia je v záujme návštevníkov našich webov. Analýza používania našich webov je tiež oprávneným záujmom.
Uvedené účely spracovania sú v našom oprávnenom záujme (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR). Náš web je veľmi dôležitým prostriedkom na komunikáciu so zákazníkmi a na získavanie zákazníkov. Naším prvoradým záujmom je udržiavať náš web funkčný, atraktívny a individuálny prispôsobený.

14.3 Dôvod zhromažďovania údajov: Informácie a priamy marketing

Spracúvané osobné údaje

Keď sa zaregistrujete na zasielanie elektronického newslettera a inej elektronickej komunikácie, spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno,
 • vašu e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu,
 • informácie o tom, či ste súhlasili s prijímaním takejto komunikácie alebo ste proti tomu podali námietku.

Môžeme spracovávať aj informácie o vašom používaní a reakcii na takéto oznámenia vrátane nasledujúcich osobných informácií:

 • doručenie oznámenia,
 • otvorenie a podľa potreby jeho preposlanie,
 • kliknuté odkazy (cieľ, dátum a čas).

Vaše osobné informácie môžeme vyhodnotiť a priradiť aj k iným osobným informáciám, ako sú anonymizované štatistické údaje a iné osobné informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na účely zistenia informácií o vašich preferenciách a náklonnosti voči konkrétnym produktom alebo službám.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Spracovávame vaše osobné údaje, aby sme vám vedeli doručovať elektronickú komunikáciu, aj správy s reklamami. Spracovávame osobné údaje o vašom používaní a reakcii na správy, aby sme vás lepšie poznali a lepšie zacielili naše ponuky na vás.

Takéto spracovanie údajov je pre vás dobrovoľné. Ak nám však neposkytnete svoje osobné údaje, najmä vašu e-mailovú adresu, túto službu vám nebudeme môcť ponúknuť. Svoj súhlas so zasielaním elektronických newsletterov môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu tejto služby. Je to možné cez odkaz v každom elektronickom newsletteri alebo e-maili kliknutím na info@cremesso-newsletter.de.

Právny základ

Vašu registráciu na zasielanie elektronického newslettera považujeme za súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov na určené účely (článok 6, odsek 1, písmeno a GDPR). Okrem toho máme legitímny záujem aj o priamu reklamu a o vyhodnocovanie vašej reakcie na takúto reklamu. Pre nás sú dôležité oba tieto účely, aby sme mohli úspešne konkurovať na trhu.

14.4 Dôvod zhromažďovania údajov: Účasť na súťažiach, výherných hrách a podobných podujatiach

Spracúvané osobné údaje

Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje, keď sa zúčastňujete na súťažiach, výherných hrách a podobných udalostiach (ďalej len „podujatie“). Rozsah spracovávaných osobných údajov môže závisieť do konkrétneho podujatia. Patria medzi ne nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno,
 • dátum vášho narodenia,
 • vaše kontaktné údaje,
 • fakt účasti,
 • výsledok účasti,
 • popr. korešpondencia o podujatí.

Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušných podmienkach účasti.
Vaše osobné informácie môžeme vyhodnotiť a priradiť aj k iným osobným informáciám, ako sú anonymizované štatistické údaje a iné osobné informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na účely zistenia informácií o vašich preferenciách a náklonnosti voči konkrétnym produktom alebo službám.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Vaše osobné údaje spracovávame v súvislosti s podujatiami, aby sme príslušné podujatie vedeli zorganizovať a aby sme vedeli informovať víťazov. Vaše meno a kontaktné údaje môžeme spracovávať aj na reklamné účely.
Účasť na takýchto podujatiach je dobrovoľná, ale nie je možná bez spracovania osobných údajov.

Právny základ

Ak sa zúčastňujete na podujatí, súhlasíte, že budeme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel (článok 6, odsek 1, písmeno a GDPR). Spracovanie slúži aj na legitímne záujmy (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR). Naše služby tak môžeme skoncipovať lepšie a cielenejšie podľa vašich potrieb a záujmov a rozvíjať a vylepšovať naše ponuky. Je to pre nás dôležité, aby sme mohli úspešne konkurovať na trhu.

14.5 Dôvod zhromažďovania údajov: Účasť na akciách pre zákazníkov

Spracúvané osobné údaje

Osobné údaje spracovávame, keď vás pozývame na akcie pre zákazníkov (napr. propagačné akcie, sponzorské akcie, kultúrne a športové podujatia). Patria medzi ne najmä nasledujúce osobné údaje, resp. citlivé osobné údaje:

 • vaše meno,
 • vaše kontaktné údaje,
 • vaša účasť alebo neúčasť,
 • ďalšie údaje zamerané na zákaznícku akciu, napr. dátum vášho narodenia.

Vaše osobné informácie môžeme vyhodnotiť a priradiť aj k iným osobným informáciám, ako sú anonymizované štatistické údaje a iné osobné informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na účely zistenia informácií o vašich preferenciách a náklonnosti voči konkrétnym produktom alebo službám.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme vás mohli pozvať na naše akcie a aby sme sa dozvedeli, ktoré zákaznícke akcie vás zaujímajú. Takto vás môžeme upozorniť na zákaznícke akcie, u ktorých dúfame, že vás zaujmú. Účasť na zákazníckych akciách je dobrovoľná, ale väčšinou nie je možná bez spracovania osobných údajov.

Právny základ

Vaše osobné údaje spracovávame potom, ako ste nám udelili svoj súhlas (článok 6, odsek 1, písmeno a GDPR) s cieľom informovať vás o príslušných zákazníckych príležitostiach alebo ak ste sa zaregistrovali na jedno z našich zákazníckych podujatí.
Vyššie uvedené spracovanie je okrem toho aj v našom legitímnom záujme (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR), pretože nám umožňuje udržiavať s vami osobný kontakt a lepšie vás spoznať. Umožňuje nám to prispôsobiť naše služby lepšie a konkrétnejšie vašim potrebám a záujmom a rozšíriť a zlepšiť naše služby. Je to pre nás dôležité, aby sme mohli úspešne konkurovať na trhu.

14.6 Dôvod zhromažďovania údajov: Kontakt s našou spoločnosťou ako obchodným partnerom

Spracúvané osobné údaje

Ak pôsobíte pre spoločnosť, ktorá nám dodáva tovar alebo poskytuje služby, alebo ich od nás odoberá alebo s ktorou inak spolupracujeme, spracovávame osobné údaje o vás, ako napr.:

 • vaše meno;
 • vaše oslovenie, funkcia, rozsah pôsobnosti a vzťah k príslušnej spoločnosti;
 • etapy vašej pracovnej kariéry;
 • vaše interakcie s nami.

Spracovávame ďalšie osobné údaje, prípadne aj citlivé osobné údaje, keď kontrolujeme, či chceme alebo môžeme spolupracovať s vašou spoločnosťou (napr. pri bezpečnostných previerkach). Keď pôsobíte v našich priestoroch, spracovávame aj ďalšie kontaktné informácie, napr. tieto informácie:

 • štátna príslušnosť a štatút pobytu,
 • kópie pasu a preukazu totožnosti,
 • výpis z registra trestov s trestnoprávnymi opatreniami,
 • údaje o používateľských účtoch a ich používaní,
 • číslo odznaku a vložky,
 • vaše využívanie našej IT infraštruktúry,
 • videozáznamy (pokiaľ sa zdržujete v oblasti monitorovanej videokamerami).

Spravidla osobitne upozorňujeme na takéto spracovávanie a žiadame o váš súhlas.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Spracovávanie osobných údajov slúži najmä na tieto účely:

 • na kontrolu, či využívame služby vašej spoločnosti alebo ich poskytujeme vašej spoločnosti, alebo či chceme a môžeme spolupracovať s vašou spoločnosťou (napr. v rámci skúšok spôsobilosti, preskúšania na konflikt záujmov atď.);
 • na preskúšanie, či vaša spoločnosť poskytuje potrebnú bezpečnosť, napr. ak by sa u vás spracovávali osobné údaje v našom mene;
  na komunikáciu s vami a vašou spoločnosťou, napr. v súvislosti s plnením zmluvy;
 • na plánovanie nasadenia našich zamestnancov a v prípade potreby vás alebo zamestnancov vašej spoločnosti;
 • na vzdelávacie účely;
 • na monitorovanie a hodnotenie výkonnosti;
 • na prípravu a realizáciu akvizícií a predajov spoločností a podobných transakcií;
 • na riadenie vzťahov so zákazníkmi alebo dodávateľmi, na lepšie spoznávanie vás a vašej spoločnosti, na zlepšovanie nášho zamerania na zákazníka a zvyšovanie spokojnosti a vernosti zákazníkov (Customer Relationship Management, ďalej len „CRM!“);
 • na účely účtovníctva;
 • na správu a hospodárenie s našimi zdrojmi v odbore IT a iných odboroch;
 • na výmenu osobných údajov v rámci skupiny.

Nie ste povinní poskytnúť nám uvedené osobné údaje. Ak nám nechcete poskytnúť požadované osobné údaje, za určitých okolností nemôžeme s vami spolupracovať. Vo výnimočných prípadoch sme dokonca povinní zo zákona spracovávať tieto osobné údaje.

Právny základ

Uvedené spracovanie je v našom oprávnenom záujme (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR), pretože nám umožňuje využívať požiadavky na tovary a služby a realizovať ich. Máme takisto legitímny záujem zabrániť zneužívaniu a zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti. V našom oprávnenom záujme je aj starostlivosť o zákazníkov. Ak máme s vami priamu zmluvu alebo ak s nami chcete priamo uzavrieť zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy (článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR).
Pokiaľ na uvedené účely spracovávame citlivé osobné údaje, robíme tak spravidla na uplatnenie, presadzovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na základe vášho výslovného súhlasu (článok 9, odsek 1, písmená a a f).

14.7 Dôvod zhromažďovania údajov: Správa

Spracúvané osobné údaje

Na účely našej internej administratívy a správy spracovávame za určitých okolností osobné údaje o našich zákazníkoch, obchodných partneroch a tretích stranách, zasluhujúce osobitnú úroveň ochrany, napr. v rámci správy nášho úseku IT.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Tieto osobné údaje spracovávame najmä na nasledujúce účely:

 • preskúmanie a vylepšovanie našich interných postupov,
 • účtovníctvo,
 • archivácia,
 • vzdelávanie,
 • iné administratívne účely.

Tieto účely sa môžu vzťahovať podľa okolností na nás alebo na naše spriaznené spoločnosti.

Právny základ

Spracovanie na uvedené účely môže byť nevyhnutné na plnenie zmlúv (článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR). Je to nevyhnutné aj v legitímnom záujme správy našej spoločnosti a našej skupiny (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR).

14.8 Dôvod zhromažďovania údajov: Firemné transakcie

Spracúvané osobné údaje

Za určitých okolností vyhodnocujeme alebo uskutočňujeme transakcie, pri ktorých predávame, zaťažujeme vecným bremenom alebo kupujeme spoločnosti, časti spoločností alebo iné aktíva. V tejto súvislosti spracovávame osobné údaje, ktorých rozsah závisí od predmetu a etapy transakcie a môžu zahŕňať aj citlivé osobné údaje. Za určitých okolností môžu byť tieto informácie sprístupnené alebo tieto informácie môže získať potenciálny zmluvný partner, ak je to povolené. Pri predaji pohľadávky ich poskytujeme nadobúdateľovi, napr. informácie o dôvode a výške pohľadávky a v prípade potreby aj o bonite a správaní dlžníka.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Účelom tohto spracovávania údajov je predovšetkým vyhodnotenie a prípadné uskutočnenie príslušných transakcií. Pritom môže byť nevyhnutné aj nahlasovanie vnútroštátnym alebo zahraničným orgánom.

Právny základ

Spracovanie na uvedené účely môže byť nevyhnutné na plnenie zmlúv (článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR). Je to súčasne aj v našom oprávnenom záujme (článok 6, odsek 1, písmeno f GDPR).
Ak spracovávame citlivé osobné údaje, spravidla sa opierame o váš výslovný súhlas (článok 9, odsek 2, písmeno a GDPR).

14.9 Dôvod zhromažďovania údajov: Žiadosti o prijatie do zamestnania

Spracúvané osobné údaje

Ak sa uchádzate o pracovné miesto u nás, spracovávame vaše kontaktné údaje, informácie, ktoré ste nám poskytli (napr. žiadosť, rodinný stav, životopis, vzdelanie a zručnosti, záujmy, referencie, kvalifikácia, certifikáty atď.). Sem môžu patriť aj citlivé osobné údaje, ako sú napr. údaje o zdravotnom stave alebo informácie o členstve v odboroch. V priebehu vybavovania žiadosti o zamestnanie môžu byť potrebné aj ďalšie osobné údaje v závislosti od pracovného miesta a profilu.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Vaše osobné údaje spracovávame na overenie vašej spôsobilosti na danú prácu, na prerokovanie prípadného prijatia do zamestnania s vami a, v prípade potreby, na vypracovanie a uzavretie zmluvy. S vaším súhlasom si vašu žiadosť môžeme tiež ponechať, a to aj vtedy, ak my (alebo vy) upustíme od vášho prijatia do zamestnania, s ohľadom na prípadné neskoršie prijatie do zamestnania. Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, avšak žiadosť nemôžeme vybaviť bez osobných údajov, ktoré sú na to nevyhnutné.

Právny základ

Keď sa uchádzate o zamestnanie u nás, spracovávame vaše osobné údaje vzhľadom na možné uzavretie zmluvy (článok 6, odsek 1, písmeno a GDPR). Vašu žiadosť považujeme súčasne za súhlas (článok 6, odsek 1, písmeno a a článok 9, odsek 2, písmeno a GDPR).

14.10 Dôvod zhromažďovania údajov: Dodržiavanie zákonných požiadaviek

Spracúvané osobné údaje

Aby sme mohli dodržať zákonné povinnosti, musíme alebo chceme za určitých okolností spracovávať osobné údaje. Je to tak napríklad v prípade, že dostávame a spracovávame sťažnosti a správy o nesprávnom postupe, alebo ak nejaký úrad požaduje dokumenty obsahujúce vaše meno a kontaktné údaje, alebo ak nás vyšetruje. Možné je aj to, že pri internom šetrení môžeme spracovávať aj vaše osobné údaje.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Tieto osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • zaručenie súladu s právnymi povinnosťami vrátane nariadení súdu alebo verejného orgánu,
 • opatrenia na preventívne zaručenie dodržiavania platných predpisov,
 • opatrenia na odhaľovanie a vyšetrovanie zneužívania.

Právny základ

Spracovanie na uvedené účely je nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností a oprávnených záujmov (článok 6, odsek 1, písmená c a f GDPR).

14.11 Dôvod zhromažďovania údajov: Voľba rozhodného práva

Spracúvané osobné údaje

Osobné údaje spracovávame aj v rámci obhajovania našich práv, napr. pri súdnom vymáhaní nárokov, žiadostiach o predbežné súdne opatrenia alebo mimosúdnom vyrovnaní a pred úradmi doma i v zahraničí, alebo na obranu proti nárokom. Môžeme si napr. vyjasňovať vyhliadky v konaní alebo predložiť dokumenty verejnému orgánu. Môže sa stať aj to, že verejné úrady nás požiadajú o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich osobné údaje. Okrem kontaktných údajov dotknutých osôb spracovávame aj ďalšie osobné údaje v závislosti od konkrétnych okolností, napr. informácie o postupoch, ktoré viedli alebo mohli viesť k sporu. Môže pritom ísť aj o citlivé osobné údaje.

Účel spracovania a povinnosť poskytnutia

Tieto osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • vyjasňovanie a presadzovanie našich nárokov, ktoré môžu zahŕňať aj nároky našich spriaznených spoločností a našich zmluvných a obchodných partnerov;
 • obrana proti vznášaným nárokom proti nám, našim zamestnancom, spriazneným spoločnostiam a našim zmluvným a obchodným partnerom;
 • vyjasňovanie vyhliadok konania a iných právnych, hospodárskych a iných otázok;
 • účasť na konaniach pred súdmi a orgánmi doma i v zahraničí.

Právny základ

Spracovanie na uvedené účely môže byť nevyhnutné na plnenie zmlúv (článok 6, odsek 1, písmeno b GDPR). Je to tiež v našom oprávnenom záujme a v prípade potreby v oprávnených záujmoch tretích strán (článok 6, odsek 1, písmeno f a článok 9, odsek 2, písmeno f GDPR).